Prijedlog rezolucije o granicama Bosne i Hercegovine, predlagač: Zaim Backović, broj: 01-02-12-1128/15, od 25.8.2015

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPSTINA
BQSNE I HERCEGOVINE

BOSNA 1 MERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SK0PŠTINA B0SNE I NERCEGOVINE

SARAJEVO
Bгoj
Sarajevo 25508.2015. god..

PREDMET: REZOLUCIJAA GRANICAMA BOSNE I HERCEGOVINE,
Na osnovu сlапа .:lб7.. Poslovnika Parlamentarne Skupštiпe Bosne i
Hercegovine, (Službeni glasnik:broj 79114) podnosim PRIJEDLOG
REZOLUCIJE0GRANICAMA.BOSNE I HERCEGOVINE.
Uz duzno poštovanje
IMAJUĆГU VIDU da je Parlament Bosne i Hercegovine OSNOVNA.KARIKA’U
STIcENJU UŠTAVA,IF.RITQRIJALNOG INTEGRITETA I sUVERENITETA, sT0 ЈЕ
TEMELJ BUDUĆNOSTI ZEMLJE,.KAO I PUNI PRAVNI ТцМАС sV,IH AKATA-KOJI sE
TIČU Bosne i Hercegovine:
SHVATAJUĆI ZNACAJ TERIRORIJALNE SUPSTANCE Bosne i Hercegovine ;:koja je
medjunarodno priznata u AVNOJEVSKIM GRANdCAN1A.
CJELOVITO UVAŽAVAJUCI DA sЕ’TRAJNO REGULIŠU’PITANJA GRANI_GA_ Bos_ne i
Hercegovine ša šusjedima.
UVAŽAVAJUĆI`SVE HISTORIJSKE, GEOGRAFSKE, EKONOMSKE, i sve ostale
činjenice a u vezi sa.medjunarodnim pnznanjern u Avnojevskim Granicama, podržavaju’se
•napori da se utvrde sve pravne činjeшce .
Na.osnovu;člana IU4(е) Ustava Bosne i Hercegovine i сlапа 167. P,oslovnika
Predstavničkog Dora, (ЅІuйbещ glasnik broj 79/14) Predstavni čki Dom Parlamentarne
skupštirie Bosne-I.fier čegovine’Je:na sjednici dana . 2015.god, Usvojio
REZOLUCIJU’Đ GRANICAMA BOSNE I HERCEGOVINE

1. PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE,SKUPŠTINE
BOŠNE I HERCEGOVINE OBAVEZUJE .SVE
КОЛ IIVIAJU U SVOM”RADU:DODIR SA,PITANJEM GRANICA
BOSNE I:HERCEGOVINE; SA SUSJEDIMA DA SVOM’RAD.0 U
CJELOSTI POSTUJU’USTAV, ŽAKONE I SVE’ PRVNE I
HISTORIJSKE ČINJENICE’ KAO I AKTE MEDJUNARODNOG .
PRIZNANJA U AVNOJEVSKIM GRANICAMA.

2. PREDSTAVNIČKI DOMPARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE
I’HERCEGOVINE ODBITI CE+RATIFIKACIJU.ŠVAKOG AKT_ A
KOJINIJE U SKLADU SA MEDJUNARODNIM NORIGIAIMIA,
.OČUVANJEM TERITORIJALNOG INTEGRITETA;I
SUVERENITETA.BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVA В’OSNE ГIIERCEGOVINE ТЕ POSTIVANJA
MEDJUNARODNIH AKATA PRIZNANJA U AVNOJEVSKIM
GRANICAMA.

3. PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE
I HERCEGOVINE- ĆE OS.NOVATI STALNO TIJELO
SASTAVLJENO OD PRIZNATIII STRUČNJAKA IZ-OBLASTI
MEĐUNARODNOG PRAVA;HISTORIJE, GEOGRAFIJE ;I
EKONOMIJE I OŠTALIII KOJI SVOJIlИ RELEVANTNIM
ZNANJEM 1VIOGiU U CJELOSTIIVIERITORNO ZASTUPATI
INTERESE BOSNE. I HERCEGOVINE U SKLADU SA USTAVQM
I SVIM POZITIVNIM ZAKONSKIM PROPISIMA I
1VIEDJUNARODN’IM °NORMAMA.

4. PREDŠTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE
I IIERCEGOVINE ,ZAHTIJEVAOD VIJEĆA MINISTARA,
PREDSJEDЛПŠTVA BOSNE I HERCEGO 9 E DA U CJELOSTI
UVAŽAVAJU TERITORIJALN. U NEOTUĐIVOST U
AVNOJEVSKIM GRANIČAMA ŠTO JE UTVRDJENO USTAVOM
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE ЛJGOSLAVIJE;(LAN
12 GDJE JE PRECIZNO NAVEDENO DASE PROMJENA
GRANICA MOŽE VRŠITI ŠAlVIO RATIFIKACIJOM NARODNE
SKUPŠTINE FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE:UZ SAGLASNOST’REPUBLIKA.
5: PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE
I HERCEGOVINE DAJE ŠAGLASNOST DA SE., ŠTO ЈЕ. DEIVIOKRATSKA FORMA.USTALJENA U DEMOKRATSKOM
SVIJET,UI EVROPŠKOJ_ UNIJI, GDJE GOD POSTOJE PRAVNE
NEDOUMICE POVEDE PRAVNI SPOR.PRED MEĐUNARODNIM
INSTITUČIJAMA ČIME SE NE UGROŽAVA DOBRO
SUSJEDSTVO, NAPROTI’V DOLAZI SE DO PRAVI ČЛПII
RJEŠENJA.

zaim backovic sutorina

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *