Parlament : Dnevna tacka: Granice po AVNOJ-u mozete pratiti online uzivo

17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 10:00.

Raspravljaju tek o 5. tački dnevnog reda, a Rezolucija o granicama BiH pomjerena je sa 14. na 15. tačku.
Pratimo prijenos sjednice uživo na www.parlament.ba

17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

16.09.15. 10:00h Bijela sala

Zapisnik
Obavještenje
Izvještaj
Obraćanja
Rezultati glasanja
Stenogram
Audio zapis
Poslanička pitanja
Svi dokumenti su u PDF formatu.

Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiHDOKUMENTI
Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanjaDOKUMENTI
Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, zakon broj: 01,02-02-1-14/15, od 7.9.2015.;DOKUMENTI
Zahtjev poslanika Nikole Lovrinovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, zakon broj: 01,02-02-1-15/15, od 7.9.2015.;DOKUMENTI
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, predlagač: poslanik Damir Arnaut, zakon broj: 01-02-1-8/15, od 29.5.2015., sa ispravkom tehničke greške u Prijedlogu zakona, broj: 01-02-1-8/15, od 1.6.2015. (drugo čitanje)DOKUMENTI
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-9/15, od 2.7.2015. (drugo čitanje)DOKUMENTI
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, predlagač: poslanica Maja Gasal-Vražalica, zakon broj: 01-02-1-11/15, od 30.7.2015. (prvo čitanje)DOKUMENTI
Prijedlog zakona o azilu, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-12/15, od 6.8.2015., s Mišljenjem Zajedničke komisije za ljudska pravaDOKUMENTI
Prijedlog kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, akt broj: 01,02-02-4-1086/15, od 31.7.2015.DOKUMENTI
Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2014., broj: 01,02,01/1,02/1-08-861/15, od 30.6.2015.DOKUMENTI
Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih službenika u operacijama podrške miru u periodu od 1.7. do 31.12.2014., materijal Predsjedništva BiH, broj: 01,02-03-1110/15, od 10.8.2015.DOKUMENTI
Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, broj: 05/1-50-13-29-9-7/15, od 19.8.2015. i Plan rada Nezavisnog odbora za 2015. godinu, broj: 05/1-50-19-818/15, od 17.6.2015.; DOKUMENTI
Izvještaj s održane radionice o temi: „Zakonodavni okvir, aktuelno stanje i planovi institucija BiH u oblasti odbrane i sigurnosti“, s prijedlogom zaključaka, materijal Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 01,02,03/1-50-3-687/15, od 26.8.2015.DOKUMENTI
Prijedlog strategije Bosne i Hercegovine za prihvat i integraciju bh. državljana koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Prijedlog akcionog plana za period 2015. – 2018., materijal Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 03,01,02-41-1049/15, od 23.7.2015.DOKUMENTI
Prijedlog rezolucije o granicama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Zaim Backović, broj: 01-02-12-1128/15, od 25.8.2015.DOKUMENTI
Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Bećirovića, podnesene na 15. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22.7.2015., koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine.“, broj: 01-50-1-1036/15, od 22.7.2015.DOKUMENTI
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagač: poslanici iz Kluba DF-a, broj: 01-34-1-1190/15, od 14.9.2015.;DOKUMENTI
Prijedlog zaključka poslanika Sadika Ahmetovića koji glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da dostavi informaciju o primjeni Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH s akcentom na izučavanje ‘nacionalne grupe predmeta’ i izučavanje maternjeg jezika na cijeloj teritoriji BiH“, broj: 01-50-1-1191/15, od 15.9.2015.;DOKUMENTI
Davanje saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i tereta, broj: 01,02-05-2-1098/15, od 5.8.2015.DOKUMENTI
Davanje saglasnosti za ratificiranje Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva, broj: 01,02-05-2-1109/15, od 10.8.2015.DOKUMENTI
Davanje saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Fiscalis 2020, broj: 01,02-05-2-1115/15, od 18.8.2015.DOKUMENTI
Davanje saglasnosti za ratificiranje Dopune Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u okviru komponente prekogranične saradnje programa IPA za 2011. godinu, broj: 01,02-05-2-1138/15, od 28.8.2015.DOKUMENTI
Davanje saglasnosti za ratificiranje Provedbenog protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Slovačke Republike o primjeni Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvole, broj: 01,02-05-2-1139/15, od 28.8.2015.DOKUMENTI
Davanje saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o uspostavljanju Međunarodne organizacije ST-EP (eliminacija siromaštva putem održivog turizma), broj: 01,02-05-2-1146/15, od 31.8.2015.DOKUMENTI
Davanje saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, broj: 01,02-05-2-1158/15, od 4.9.2015.DOKUMENTI
Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH. Transkripti plenarnih sjednica su u fazi pripreme za objavu i bit će prezentirani u skladu sa dinamikom prijema materijala.

Rezultati glasanja :
glasanje 16 septembar o granicama

16 protiv .
12 Za
Ostali uzdrzani il ih nema

Tacka odbijena iako je glasalo protiv manje od 50% parlamentaraca . Vrlo parlamentarno u Parlamentu BIH

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *