Sutorina – Krivična prijava protiv predstavnika državne vlasti BIH

Sutorina i Krusevica
Krivična prijava protiv predstavnika državne vlasti zbog radnji koje su dovele do štetnog ugovora o državnoj granici kojim se predaje Sutorina Crnoj Gori podnesena je danas.

Sarajevo – Predstavnici Akademske i građanske inicijative za povrat Sutorine i Kruševice u sastav BiH predali krivičnu prijavu protiv više predstavnika državne vlasti “zato što su doprinijeli da je Vijeće ministara u novembru usvojilo pravno ništavan nacrt Ugovora o međudržavnoj granici između BiH i Crne Gore”, inserti i dokument
22 JULY 2015

U srijedu, 22.07.2015. godine predstavnici Akademske i građanske inicijative za povrat Sutorine i Kruševice u sastav Bosne i Hercegovine predali su krivičnu prijavu protiv odgovornih predstavnika Vijeća ministara BiH, Državne komisije za granicu BiH, Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma BiH i Pravobranilaštva BiH zato što su te osobe svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinijele da Vijeće ministara BiH 6.11.2015. godine usvoji pravno ništavan nacrt Ugovora o međudržavnoj granici između BiH i Crne Gore i uputi ga Predsjedništvu BiH na razmatranje i usvajanje.

Mada na dnevnome redu 10. sjednice Predsjedništva BiH, zakazane za četvrtak, 23.07.2015. godine (najava, objavljena 21.07.23015. godine, dostupna je na zvaničnoj stranici Predsjedništva BiH na http://www.predsjednistvobih.ba/Najave/default.aspx?id=66985&langTag=bs-BA) , nije navedeno da će biti razmatran predmetni nacrt Ugovora o međunarodnoj granici između BiH i Crne Gore, na današnjoj sjednici Predstavničkog doma najavljeno je da će se to sutra desiti.

NAPOMENA: Krivičnu prijavu preuzeti na ovom LINKU

KRIVICNA PRIJAVA

VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA
AKADEMSKA I GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA POVRAT
SUTORINE I KRUŠEVICE U SASTAV BiH
Ulica Valtera Perića br. 13
SARAJEVO
Br. 131115
Datum: 21.07.2015, godine
TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 707 200
Fax: +387 (O) 33 707 463
Na osnovu člana 214 ZKP podnosimo ovu
KRIVIČNU PRIJAVU
protiv:
1. Nikole ŠPIRIĆA, koji je obavljao dužnost predsjedavajućeg Vijeća
ministara BiH u periodu od 2006. do 2010. godine, sada poslanika u
Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH zato što je svojim
činjenjem ili nečinjenjem doprinio usvajanju Odluke o osnivanju Državne
komisije za granicu BiH, usvojene na 53. sjednici Vijeća ministara BiH
održanoj 23.6.2008. godine, koja nije u skladu sa Zakonom o nadzoru i
kontroliranju prelaska državne granice (“Sl. glasnik BiH”, br. 56/04 i
52/05) na koji se poziva u preambuli i Članu I, V i VI;
2. Sredoja NOVIĆA, koji je obavljao dužnost ministra civilnih poslova BiH
u dva uzastopna mandata – od 2006. do 2010. i od 2010. do 2014. godine,
sada poslanika u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, zato što je
1
SVOJIm činjenjem ili nečinjenjem doprinio nesavjesnom i nezakonitom
radu Državne komisije za granicu BiH u periodu od 2008. Do 2014.
godine;
3. Željka OBRADOVIĆA, predsjednika Državne komisije za granice BiH u
momentu potpisivanja Nacrta ugovora o granici između BiH i Crne Gore
27.05.2014. godine u Sarajevu, koji je jedini član državne komisije za
granicu imenovan u svaki saziv od njenog osnivanja 2000. godine (15
godina zaredom) i mandat u tom tijelu mu i dalje traje do novembra 2015.
godine zato što je svojim činjenjem ili nečinjenjem pokušao legitimirati
rad Državne komisije za granicu BiH bez neophodnog kvoruma od 6
članova (naprimjer, na sjednici Državne komisije za granicu BiH održanoj
u Podgorici 18. i 19.2.2009. godine Željko Obradović, Haris Čengić i
Zoran Perković bili su jedini prisutni članovi Državne komisije za granicu
BiH, na kojoj je, između ostalog, razmatran i usvojen prijedlog Nacrta
ugovora o granici između BiH i Crne Gore), što predstavlja jasno kršenje
odredbi Poslovnika o radu Državne komisije za granicu BiH i čini sve
odluke Državne komisije za granicu usvojene nakon 19.02.2009. godine
pravno ništavnim;
4. Zlatka Lagumdžije, ministra vanjskih poslova; Mladena Ćavara,
zamjenika ministra sigurnosti; Zekerijaha Osmića, ministra odbrane;
Nikole Špirića, ministra finansija i trezora; Bariše Čolaka, ministra
pravde; Borisa Tucića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa;
Damira Hadžića, ministra komunikacija i prometa; Damira Ljubića,
ministra za ljudska prava i izbjeglice iSredoja Novića, ministra civilnih
poslova u Vijeću ministara BiH u mandatnom periodu od 2010. do 2014.
godine, zato što su svojim činjenjem ili nečinjenjem omogućili da na
sjednici Vijeća ministara održanoj 6.11.2014. godine bude usvojen pravno
2
ništavan Nacrt ugovora o utvrđivanju granice između BiH i Crne Gore na
prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH odnosno Državne komisije za
granicu BiH;
5. Željka KOMŠrĆA, predsjedavajućeg Ustavno-pravne komisije
Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u tekućem mandatu
zato što je svojim činjenjem ili nečinjenjem omogućio da 9. sjednica
Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine
BiH, održana 27.4.2015. godine, ne bude u skladu sa usvojenim
zaključkom 8. sjednice Predstavničkog doma PSBiH (tačka 6) vezano za
profil eksperata koji je trebalo da budu pozvani;
6. Šefika DŽAFEROVrĆA, člana Ustavno-pravne komisije 1
predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u
tekućem mandatu zato što je kao član Ustavno-pravne komisije
Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajući
Predstavničkog doma zato što je svojim činjenjem ili nečinjenjem
omogućio da 9. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH, održana 27.4.2015. godine ne bude u
skladu sa usvojenim zaključkom 8. sjednice Predstavničkog doma PSBiH
(tačka 6) vezano za profil eksperata koji je trebalo da budu pozvani;
7. Mlađena Mandića, državnog pravobranioca BiH, sada zamjenika
pravobranioca BiH, zato što je odbio zahtjev Akademske i građanske
inicijative za povrat Sutorine i Kruševice u sastav BiH da postupi u skladu
sa članom 13 Zakona o pravobranilaštvu BiH (“Sl. glasnik BiH”, br.
08/02 – “Nadležnosti Pravobranilaštva”) i na taj način po službenoj
dužnosti traži zaštitu državnog teritorija BiH (i.e. Sutorine i Kruševice),
koji u nesavjesnom posjedu drži susjedna država Crna Gora.

Suprotno načelima Ustava BiH i međunarodnog javnog prava, navedeni
osumnjičeni poduzeli su ili propustili da poduzmu niz postupaka koje su, u
skladu sa svojim nadležnostima, Ustavom BiH i važećim zakonskim 1
podzakonskim aktima, morali poduzeti, s ciljem da, bez bilo kakvih relevantnih
dokaza, priključe dio teritorije BiH (Sutorinu i Kruševicu – oko 80 km2) drugoj
– susjednoj državi Crnoj Gori, kako je navedeno u Nacrtu ugovora o granici
između BiH koji je, često radeći bez kvoruma, pripremila i u maju 2014. godine
usvojila Državna komisija za granice BiH, usvojilo Vijeće ministara 6.11.2014.
godine, a propustio da ospori Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH
neusvajanjem Rezolucije o Sutorini, i to na osnovu nekompletnog izvještaja
Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH od
27.04.2015. godine i uz ignorisanje činjenica prezentiranih na najbrojnijoj
poslijeratnoj Javnoj raspravi o Sutorini, održanoj u Parlamentarnoj skupštini
BiH 24.02.2015. godine, čime su počinili krivično djelo ugrožavanja
teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine iz člana 157 KZBIH (“upotrebom
sile” odnosno upotrebom svoje političke sile i moći) i zloupotrebe položaja ili
ovlaštenja iz čl. 220 st. 1 KZBiH (budući da je očigledno da niti jedan
profesionalan i moralan čovjek ne bi zloupotrijebio ili iskoristio službeni položaj
i ovlasti kako bi na bilo koji način doprinio poklanjanju jednog jedinog
kvadratnog centimetra teritorije nad kojim njegova država ima neosporno pravo
vlasništva ukoliko nije motivi san pribavljanjem imovinske koristi: rezultat
djelovanja osumnjičenih jeste da je moguća korist za susjednu državu –
verifikacija protupravno i protuzakonito prisvojene teritorije – očigledna, dok je,
također, očigledna višestruka unutrašnja i vanjska šteta koja bi mogla da bude
nanesena državi BiH, čije su interese, Ustav i zakone svi osumnjičeni dužni da
štite jer su se na to obavezali preuzimanjem dužnosti) .
Sve opisane poduzete radnje i postupke osumnjičeni su učinili dogovorno.
Zajednički su djelovali u cilju da se Sutorina i Kruševica, kao dio teritorije BiH
4
po svim važećim međunarodnim ugovorima, zauvijek, saglasnošću institucija
BiH, otcijepi od teritorije BiH i pripadne Crnoj Gori, čime su djelovali kao
organizovana grupa u cilju učinjenja krivičnog djela te su tako počinili krivično
djelo iz člana 249 KZ BIH (“Udruživanje radi činjena krivičnog djela), odnosno
iz člana 247 (Dogovor za učinjenje krivičnog djela).
Na osnovu izloženog tražimo da se prema prijavljenim provede istraga, da
Tužilaštvo prikupi predložene dolaze, te da nakon toga podigne optužnicu i
zahtjeva od Suda BIH da se osumnjičeni proglase krivim i kazne po zakonu, te
da im se izreknu mjere bezbjednosti – zabrane obavljanja javnih funkcija i
zaposlenja u državnim organima na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 4
godine.

OBRAZLOŽENJE
Sutorina je oduvijek bila geografski i gruntovno de iure u posjedu BiH. Na
prevaran način nad njom je posjed preuzela Crna Gora jasno kršeći odredbe
Ustava FNRJ i SFRJ o eventualnoj promjeni međurepubličkih granica.
Obrazloženje pod naslovom “Sutorina je bosanska teritorija” (3 stranice)
dostavljamo uz ovu prijavu, kao i pismo od 23.3.2015. godine dostavljeno
Predsjedništvu BiH, Kolegiju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine
BiH, te Ustavno-pravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine
BiH (6 stranica + prilozi).
Predlažemo da Tužilaštvo BiH sasluša pravne, istorijske, geografske 1
kartografske eksperte, kako slijedi:
1) Akademika doktora pravnih nauka Omera Ibrahimagića, Sarajevo;
5
2) Prof. dr. pravnih nauka Suada Kurtćehajića, Sarajevo;
3) Magistra pravnih nauka Hasana Hadžiavdića, Sarajevo;
4) Prof. dr. ekonomskih nauka Antona Jekauca, Sarajevo;
5) Prof.dr. Muriza Spahića, predsjednika Udruženja geografa u BiH,
Sarajevo;
6) Nihada Aličkovića, člana i aktivistu Akademske i građanske inicijative za
povrat Sutorine i Kruševice u sastav BiH, Sarajevo;
7) Alena Mahovića, člana i aktivistu Akademske igrađanske inicijative za
povrat Sutorine i Kruševice u sastav BiH, Sarajevo;
8) Prof.dr. istorijskih nauka Galiba Šljivu, Odžak;
9) Prof.dr. pravnih nauka Hasana Balića, bivšeg sudiju Vrhovnog suda RBiH
i Doma za ljudska prava u BiH (međunarodni sud);
10) Prof. dr. Salku Čampara, Sarajevo;
11) Prof.dr. Envera Imamovića, Sarajevo;
12) Aišu Telalović, magistricu međunarodne politike idiplomatije,
Sarajevo.
Predlažemo uviđaj na licu mjesta, uz prisustvo sudskih vještaka geometara i
kartografa.
Podnosilac prijave:
VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA
AKADEMSKA I GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA POVRAT
SUTORINE I KRUŠEVICE U SASTAV BiH
Ulica Valtera Perića br. 13
SARAJE VO
JusufPušina, potpredsjednik Akademske i građanske inicijative za povrat
Sutorine i Kruševice u sastav Bosne i Hercegovine, Sarajevo
Dostavljeno:
– Tužilaštvu BiH;
– Sredstvima informisanja u BiH

sutorina

1 comment on “Sutorina – Krivična prijava protiv predstavnika državne vlasti BIH

  1. Ovu prijavu je trebalo davno prije napraviti. Ali ni sad nije kasno ! Šta je sa zastupnicima PS BiH koji su glasali protiv, bili suzdržani ili namjerno i neopravdano bili odsutni iz sale PS kad se glasalo o rezoluciji Denisa Bečirovića !? zar se oni isto tako nisu zakleli na ćuvanje teritorijalnog integriteta BiH !? Naravno nismo toliko naivni da ne vidimo da političke partije drže u šaci BH pravosuđe pa i samog Gorana Salihovića koji je začas “skoknuo” sa pozicije predsjednika Općinskog suda u Sarajevu na poziciju glavnog tužioca BiH uz političku podršku. Slobodno možemo ovjeriti izjavu predsjednice Mesdžide Kreso ” Da narod već priča o pravosudnoj mafiji” koju čine ovako postavljani kadrovi u pravosuđu ne po stručnom iskustvu već po političkoj podobnosti. Ali argumenti u ovoj prijavi su veoma jaki da nemogu biti jači pa se nadajmo da će ovdje imati posla i Visoki predstavnik za BiH.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *